CELJSKE MESNINE


NAZIV

Prizidek za hlajenje in komisioniranje ob proizvodno skladiščnem objektu – obratu svežega mesa ter dokup opreme ter prizidek za pakiranje, komisioniranje, hlajenje gotovih izdelkov in sušenje ob proizvodno-skladiščnem objektu ter dokup opreme iz naslova Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

Povzetek

Investitor je na javnem razpisu kandidiral z investicijo, ki je obsegala izgradnjo dveh prizidkov z pakiranje, komisioniranje in hlajenje, zaradi odprave ozkega grla. Prav tako zajema rekonstrukcijo in tehnološke posodobitve v obeh obratih in pa povečanje zorilnih kapacitet trajnih proizvodov. Z investicijo želi investitor, poleg nove tehnologije, ki je ekološko bolj sprejemljiva zaradi varčnejše porabe in je uporabnikom veliko bolj prijazna, zmanjšati  vplive na okolje.

Ozadje za izvedbo aktivnosti:

OBRAT ZA SVEŽE MESO
Zaradi potrebe povečanja in tehnološke posodobitve proizvodnje, povpraševanja kupcev po embaliranem in vakuumiranem svežem mestu, po pretežno egaliziranih proizvodih, kodnem označevanju mesa in nudenju večjih količin posamezne vrste mesa, se je investitor odločil preveriti obstoječe proizvodne kapacitete in poiskati ustrezne rešitve. Iz pregleda kapacitet je razvidno, da v obstoječih gabaritih ni možno racionalno rešiti prostorsko stisko pri hlajenju, komisioniranju in odpremi vseh oblik in načinov pakiranega mesa. Zato se je investitor odločil za dozidavo na strani objekta ob obstoječih prostorih za komisioniranje in odpremo.

OBRAT ZA PREDELAVO
Prav tako se je investitor v obratu za predelavo mesa, zaradi potrebe povečanja in tehnološke posodobitve proizvodnje ter vedno večjega povpraševanja kupcev, odločil preveriti obstoječe proizvodne kapacitete in poiskati ustrezne rešitve. Iz pregleda kapacitet je očitno, da v obstoječih gabaritih prav tako ni močno racionalno rešiti prostorsko stisko pri proizvodnji vseh oblik in načinov pakiranja, hlajenja in zorenja. Zaradi tega se je investitor odločil za dozidavo objekta oz. prizidka za pakiranje, komisioniranje, hlajenje in sušenje ob lokaciji sedanje predelave.

Namen:

Gradnja dveh prizidkov za pakiranje, komisioniranje in hlajenje, dokup potrebne opreme ter racionalizacija proizvodnje in širitev  kapacitet.

Opis glavnih aktivnosti:

  1. a) investicija v obratu svežega mesa

Obstoječi prostori ekspedit, odpremna rampa in prostor za komisioniranje so bili združeni v skupni prostor za komisioniranje, za nalaganje na kamione pa so bile v prizidku urejene dvižne rampe z rolo vrati in zunanjimi bočnimi zavesami ali zračnimi zavesami. Prizidek je z obstoječim delom objekta povezan z zidno odprtino. Zaradi pranja večjega števila zabojev smo povečali pralnico, prav tako tudi razsekovalnico zaradi povečanih potreb razsekovanja mesa. V sklopu investicije smo odstranili nekaj sten ter združili in uredili nove prostore za komisioniranje, pripravo embalaže, hlajenje predpakiranih izdelkov in hlajenje gotovih izdelkov. Z namenom racionalizacije investicije smo prestavili proizvodno kuhinjo, zamrzovalnico, pranje vozičkov in skladiščenje čistih vozičkov. Z dokupom opreme smo posodobili proizvodnjo pakiranega mesa in s tem zagotovili obseg in možnosti za povečan obseg klanja ter povečali količine in izboljšali pakiranje. Za zagotavljanje dotoka večjih količin obešenega mesa so bili speljani tiri za transport obešenega mesa tudi na levi strani razsekovalnice, prav tako smo dokupili potrebno opremo z namenom zagotavljanja večjih kapacitet mešanja in mletja mesa in preprečevanja možnosti onesnaženosti proizvodov z metali. Amoniačno hlajenje smo zamenjali z ekološko ustreznejšim glikolskim, zaradi potreb po zagotavljanju čimbolj idealne klime za delo, smo namestili hladilno baterijo z dodatno funkcijo sušenja zraka, prav tako pa smo zamenjali tudi klimat, da bo zagotovljena čim bolj optimalna klima v delavnicah in hodnikih. Zaradi povečanja elektro moči in zastarelosti transformatorjev smo zgradili nov zmogljivejši, varčnejši in ekološko ustreznejši transformator ter uredili kompenzacije.

  1. b) investicija v obratu predelave mesa

Dogradili smo prizidek za pakiranje, komisioniranje, hlajenje gotovih izdelkov in sušenje, ki obsega pritličje in eno nadstropje. V pritličju smo razširili pakirnico, prostor za komisioniranje in hlajenje gotovih izdelkov ter dokupili potrebno opremo. V prvem nadstropju pa smo razširili sušilnice za sušenje mesa vključno s hodniki in prostorom za pranje, dokupili potrebno opremo in povezali obstoječi objekt s prizidkom. Uporaba večjega deleža lesa pri gradnji objekta oz. za leseni strešni konstrukciji ima ugoden vpliv na okolje z vidika trajnostne gradnje. Prav tako bo zamenjava in posodobitev tehnološke opreme z energijsko varčnejšo in z manjšo porabo vode, povzročila ugoden vpliv na okolje.

Načrtovanje aktivnosti oziroma časovna zasnova:

Investitor je z načrtovanjem in izvajanjem naložbe začel v letu 2016 in nadaljeval do dokončanja naložbe v letu 2017.

Cilji

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo doseženi naslednji cilji investicije:

– odprava ozkega grla, ki je hlajenje in komisioniranje v obeh obratih,
– racionalizacija logistike in s tem zmanjšanje transportnih stroškov,
– večja produktivnost,
– racionalizacija in tehnološke izboljšave proizvodnje,
– manjša obremenitev okolja z manjšimi izpusti v okolje.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Naložba po vsebini zajema:

  1. a) investicija v obratu svežega mesa

– prizidek prostorov za komisioniranje, hlajenje in odpremo,
– notranjo adaptacijo prostorov razsekovalnice in povezavo s prizidkom,
– prizidek pralnice za pranje zabojev in posodobitev tehnološke opreme,
– tehnološko posodobitev kuhanja vampov,
– tehnološko posodobitev priprave in pakiranja mesa – dokup opreme.

  1. b) investicija v obratu predelave mesa

– izgradnjo objekta – prizidka za pakiranje, komisioniranje in hlajenje v dveh etažah,
– rekonstrukcijo obstoječega objekta in povezavo z prizidkom,
– tehnološko posodobitev objekta – dokup opreme.

Poleg dozidav je investitor izvedel še rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme v obeh obratih. Investitor je pri gradnji in nakupu strojev in opreme izbiral energetsko varčnejše stroje, pri gradnji uporabil les, pri rekonstrukciji poskrbel za energetsko učinkovitost stavb, izbiral opremo, ki pri uporabi varčuje z vodo in v projekt vključil lovilce maščob.. in na ta način zadostil okoljskim prispevkom naložbe ter podnebni spremembam.

Pričakovani rezultati

– večja izkoriščenost proizvodnih kapacitet,
– povečana proizvodnja egaliziranih kosov in pakiranega mesa,
– hitra in zanesljiva odzivnost na povpraševanje po proizvodih,
– večja in konstantna kvaliteta proizvodov in
– večja konkurenčnost podjetja.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si