CELJSKE MESNINE


Naziv aktivnosti: PRIZIDEK ZA HLAJENJE IN KOMISIONIRANJE OB PROIZVODNO SKLADIŠČNEM OBJEKTU – OBRATU SVEŽEGA MESA TER DOKUP OPREME (PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov)

POVZETEK:

Vizija podjetja je obdržati položaj osrednje industrijske klavnice in najmočnejšega proizvajalca mesa in mesnih izdelkov na širšem celjskem območju in na slovenskem trgu z visoko stopnjo izvozne usmerjenosti na evropski trg. Meso in mesni izdelki so kakovostnega porekla, predelani na čim bolj tradicionalen in naraven način. Vizija podjetja je tudi širitev proizvodnega asortimana na področju mesa in mesnih izdelkov z višjo stopnjo obdelave in večjo kvaliteto ter s tem višjo dodano vrednostjo. Zaradi tega, smo se v podjetju odločili, da povečamo proizvodne kapacitete in posodobimo tehnološko opremo.

DALJŠI OPIS:

Naložba zajema izgradnjo prizidka za hlajenje in komisioniranje, ki je zaradi povečanja prodaje za investitorja nujno potreben. Zaradi same gradnje prizidka se je spremenila namembnost nekaterih prostorov, ki se jih bo ustrezno preuredilo. Večanje proizvodnje je povečalo rabo higienskih zabojev, zaradi česar se je kupil zmogljivejši stroj za pranje. Z dokupom tehnološke opreme se je povečala in posodobila proizvodnja pakiranega mesa ter zagotovila možnost za povečan obseg klanja. Za zagotavljanje dotoka večjih količin obešenega mesa, se je posodobila tirna linija za transport obešenega mesa. Z dokupom opreme smo posodobili proizvodnjo pakiranega mesa in povečali proizvodnjo mletega mesa. Iz vidika ekološke izboljšave smo  iz hlajenja z amonijakom prešli na hlajenje z glikolom in zgradili novo, varčnejšo transformatorsko postajo z urejeno kompenzacijo jalove moči. Za zagotavljanje ustrezne delovne klime znotraj proizvodnih prostorov, pa se je namestil klimat z dodatno funkcijo sušenja zraka. Izvedena prizidka sta na severi in vzhodni strani proizvodno skladiščnega objekta. Večji je namenjen hlajenju in komisioniranju pakiranega svežega mesa in mesnih izdelkov, z vzhodnim pa se je povečal prostor za pranje higienskih zabojev. Skupna velikost obeh prizidkov je cca. 800 m2.

CILJI:

– povečanje proizvodnih zmogljivosti
– optimizacija delovnih procesov
– zagotoviti višjo stopnjo kakovosti naših izdelkov
– zagotavljanje kakovostnejših delovnih okolij
– izboljšati energetsko učinkovitost podjetja
– manjša obremenitev okolja

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Z predvideno naložbo načrtujemo povečati in tehnološko posodobiti  proizvodnjo, s čimer bi povečali konkurenčnost na trgu in našim kupcem zagotovili višjo stopnjo kakovosti naših izdelkov. Z rekonstrukcijo nekaterih obstoječih prostorov nameravamo doseči manjšo porabo energije in tako doseči večjo energetsko učinkovitost. Nakup nove tehnološke opreme bo delavcem zagotovil kakovostnejše delovno okolje in povečal proizvodne kapacitete.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– izboljšanje ekonomske uspešnosti
– povečanje prepoznavnosti
– manjša obremenitev okolja
– večja izkoriščenost proizvodnih kapacitet
– večja in konstantna kvaliteta proizvodov

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si