CELJSKE MESNINE


Naziv aktivnosti: PRIZIDEK ZA PAKIRANJE, KOMISIONIRANJE, HLAJENJE GOTOVIH IZDELKOV IN SUŠENJE OB PROIZVODNO-SKLADIŠNEM OBJEKTU TER DOKUP OPREME(PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov)

POVZETEK:

Vizija podjetja je obdržati položaj osrednje industrijske klavnice in najmočnejšega proizvajalca mesa in mesnih izdelkov na širšem celjskem območju in na slovenskem trgu z visoko stopnjo izvozne usmerjenosti na evropski trg. Meso in mesni izdelki so kakovostnega porekla, predelani na čim bolj tradicionalen in naraven način. Vizija podjetja je tudi širitev proizvodnega asortimana na področju mesa in mesnih izdelkov z višjo stopnjo obdelave in večjo kvaliteto ter s tem višjo dodano vrednostjo. Zaradi tega, smo se v podjetju odločili, da povečamo proizvodne kapacitete gotovih izdelkov, prostore za sušenje ter posodobimo tehnološko opremo.

DALJŠI OPIS:

Obravnavana naložba zajema tehnološko posodobitev in širitev proizvodnje ter investicijsko vzdrževalna dela v obratu predelave. Zaradi povečanega povpraševanja po izdelkih in pakiranih narezkih, so se v prizidku zgradile tri zorilne komore, katere bodo zagotovile zadostne proizvodne zmogljivosti. Poleg zorilnih komor, so se kupili vozički za obešanje izdelkov, na katerih so izdelki med fazo zorenja obešeni. Za zagotavljanje še  večje varnosti izdelkov se je obstoječim detektorjem kovin pridružil še en detektor, ki bi v primeru zaznave kovinskega tujka  nanj opozoril zaposlene, kateri bi ga izločili. Naložba zajema še stroje, ki so zmogljivejši,  energetsko učinkovitejši s svojim varovalnim sistemom/mehanizmom, pa zaposlenim omogočajo varnejše upravljanje. Sem spadajo: polnilka za polnjenje, porcioniranje in mletje, avtomatska formatirka, ročna formatirka, drobilec, komorni tračni stroj za vakuumsko pakiranje, tračna tehtnica, kompresor za komprimiran zrak in potopni tank za krčenje vrečk. Za zagotavljanje večje varnosti med prevozom izdelkov, se je v naložbo dodal še stroj za ovijanje palet. Prizidek je sestavljen iz dveh kvadrov, ki se stikata v liniji jugovzhodne fasade obstoječega objekta. Grajen je kot dvoetažni objekt, postavljen na armiranobetonskih temeljih. Za povezavo obstoječih in novih prostorov, so je preurejal tudi del obstoječih prostorov.

CILJI:

– povečanje proizvodnih zmogljivosti
– optimizacija delovnih procesov
– zagotoviti višjo stopnjo kakovosti naših izdelkov
– zagotavljanje kakovostnejših delovnih okolij
– izboljšati energetsko učinkovitost podjetja

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Z predvideno naložbo načrtujemo povečati in tehnološko posodobiti  proizvodnjo, s čimer bi povečali konkurenčnost na trgu in našim kupcem zagotovili višjo stopnjo kakovosti naših izdelkov. Z rekonstrukcijo nekaterih obstoječih prostorov nameravamo doseči manjšo porabo energije in tako doseči večjo energetsko učinkovitost. Nakup nove tehnološke opreme bo delavcem zagotovil kakovostnejše delovno okolje in povečal proizvodne kapacitete.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– izboljšanje ekonomske uspešnosti
– povečanje prepoznavnosti
– večja izkoriščenost proizvodnih kapacitet
– večja in konstantna kvaliteta proizvodov

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si