1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator in izvajalec nagradne igre »NAGRADNA KRIŽANKA« (v nadaljevanju: nagradna igra) so Celjske mesnine d.o.o, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so polnoletne in mladoletniki starejši od 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V kolikor je izžrebana oseba mlajša od 16 let, jo mora ob prevzemu nagrade zastopati oseba, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa mladoletno osebo, kar mladoletna oseba izkaže s pisno odobritvijo upravičenega zastopnika, ki jo predloži po tem, ko prejme obvestilo o nagradi.
V primeru, da zakoniti zastopnik oziroma mladoletna oseba mlajša od 16 let ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi med ostalimi udeleženci nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki se jih na takšen način tudi zaveže spoštovati

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 20.07.2023 od 7:00 do 27.07.2021 do 12:00. V četrtek, 27.07.2023 bo izvedeno žrebanje. Nagrajenci bodo ob 12:30 razglašeni na FB strani https://www.facebook.com/zdezele

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegove blagovne znamke Z´dežele.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre na FB strani https://www.facebook.com/zdezele pravilno izpolni križanko in označi prijatelja. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Izbor nagrajencev (3) se opravi z naključnim izborom. Naključni izbor bo opravila 2 članska komisija dne 27.07.2023 na lokaciji Celjske mesnine d.o.o., in sicer med sodelujočimi, v nagradni igri, ki so pravilno izpolnili križanko in označili prijatelja.
Nakup izdelkov organizatorja nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri (starost, soglasje zakonitega zastopnika in pravilna rešitev rebusa), imajo enake možnosti dobiti nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na FB strani https://www.facebook.com/zdezele

6. NAGRADE
V nagradnem skladu so nagrade:
1x termometer za meso, prtiček z’dežele.

1x termometer za meso, prtiček z’dežele.

1x termometer za meso, prtiček z’dežele.

Posamezna nagrada ne presega vrednosti, za katero Zakon o dohodnini določa obveznost plačila akontacije dohodnine. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Nagrada bo odposlana v roku 30. dni od prejema kontaktnih podatkov nagrajenca.

7. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval v nagradni igri na način opisan v 6. točki
– je bil izžreban v skladu s temi pravili
– je podal svoje ime in priimek, točen naslov in davčno številko.
O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni na FB strani dne 28.07.2023
V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od objave obvestila na FB strani, na mail info.marketing@celjske-mesnine.si ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi med ostalimi sodelujočimi v nagradni igri.
Nagrajenec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen preko maila.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Ker nagradni sklad ne zajema nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, dobitek v nagradni igri ni obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade in izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorju posredovati svoje ime, priimek, naslov prebivališča in mail. V kolikor nagrajenec teh podatkov organizatorju ne želi zaupati se šteje, da se nagradi odpoveduje.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovoljujejo podjetju Celjske mesnine d.o.o., da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre.
Navedene podatke lahko Celjske mesnine d.o.o., obdelujejo do preklica oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, upoštevaje veljavne davčne in računovodske predpise.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik vse pravice iz nacionalnih predpisov na področju osebnih podatkov in GDPR, zlasti pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (do pozabe), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ter pritožbe, kar lahko uveljavlja pisno na elektronski naslov marketing.info@celjske-mesnine.si. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in GDPR.

11. KONČNE DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami spletni strani.
Objavljeno, 20.07.2023