POVZETEK IZ NAVODIL ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJ PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Naziv

Tehnološka posodobitev proizvodnje in širitev kapacitet v obratu sveže meso in obratu za predelavo mesa ter investicijsko vzdrževalna dela v obratu za predelavo mesa iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja.

Povzetek (kratek opis bistva projekta)

Investitor je na javnem razpisu kandidiral z investicijo, ki je zajemala dokup opreme in investicijsko vzdrževalna dela. V obratu svežega mesa in obratu predelave investicija predstavlja tehnološko posodobitev proizvodnje in širitev proizvodnih kapacitet ter investicijsko vzdrževalna dela v obratu predelave. Nekaj predvidenih strojev in del opreme je namenjeno izboljšanju tehnoloških postopkov, povečanju kontrole izhodne surovine, povečani varnosti živil, lažji sledljivosti surovin, nižji porabi energentov, zmanjšanju porabe vode in zmanjšanju količine odpadnih surovin.

Daljši povzetek

Obrat svežega mesa:
Zaradi potrebe povečanja in tehnološke posodobitve proizvodnje, povpraševanja kupcev po embaliranem in vakumiranem svežem mesu, po utežno egaliziranih proizvodih, kodnem označevanju mesa in nudenju večjih količin posamezne vrste mesa v času akcij, se je investitor odločil preveriti obstoječe proizvodne kapacitete in poiskati ustrezne rešitve. Iz pregleda kapacitet je očitno, da z obstoječo opremo ni možno proizvesti vseh oblik in načinov pakiranega mesa, zato se je investitor odločil za tehnološko posodobitev proizvodnje v obratu svežega mesa, pri čemer bo odpravil ozka grla proizvodnje in povečal proizvodne kapacitete za določene artikle.

Obrat predelave:
Zaradi potrebe povečanja in tehnološke posodobitve proizvodnje, povpraševanja kupcev po določenih vrstah mesnih izdelkov ter narezanih, utežno egaliziranih pakiranih mesnih proizvodih, se je pokazala potreba povečanju kapacitet za proizvodnjo določenih mesnih proizvodov in tehnološko posodobitev dela proizvodnje. Potreba po dokupu opreme izhaja iz povečanega povpraševanja po določenih mesnih proizvodih in narezanih mesnih izdelkih. Prav tako je investitor izvedel še investicijsko vzdrževalna dela in sicer zamenjavo dotrajane strehe na hladilnici tega obrata s ciljem zamenjave ekološko ustreznejše kritine.

Investitor v projektu nadaljuje z večletno prakso tehnološkega posodabljanja s ciljem dviga produktivnosti in razbremenjevanja delavcev težjih fizičnih obremenitev ob širitvi vrst in obsega ponudbe. Pri obravnavani investiciji gre za širitev kapacitet proizvodnje vakumiranega mesa in svinjskega kareja v obratu svežega mesa in domače pancete, zašinka za narezke, sudžuka, piščančjega hot-doga, dimljene slanine, savinjskega želodca za narezke in suhe domače salame za narezke v obratu predelave ter nakup dodatne tehnološko ustreznejše opreme. Vsi ostali proizvodni postopki in procesi se ohranijo in niso spremenjeni. Namen dokupa opreme je posodobiti proizvodnjo nekaterih vrst mesa in mesnih izdelkov in s tem povečati možnost prodaje mesnih izdelkov ter posledično tudi zagotavljanje obsega in možnosti za povečan obseg klanja. V sklopu tega cilja je nujno zagotoviti kvaliteto proizvodov, lep videz pakiranja, zmanjšati kalo, povečati roke trajanja proizvodov ter omogočiti proizvodnjo narezanih, egaliziranih in pakiranih mesnih izdelkov.

Cilji (kaj želimo doseči)

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo doseženi naslednji cilji investicije:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev (gl. dejavnosti izvedene v okviru aktivnosti)

V obratu svežega mesa se je zaradi slabe stanja obstoječih naprav pojavila potreba po tehnološki opremi, ki zajema naprave, katere so zmogljivejše in energetsko bolj učinkovite. Zaradi nedavne preureditve razsekovalnice, se je investitor odločil za podaljšanje tirov za obešeno meso in transportnih trakov za E2 predale. V klavnici je predvidel dva ročna sesalca, ki bosta izboljšala kvaliteto trupov. Prav tako se je odločil za investicijo v naprave, ki s svojim delovanjem pripomorejo k večjemu izkoristku surovin. Del investicije zajema posodobitev obstoječih linij z opremo za hitrejše in natančnejše delo, kar vpliva na povečanje proizvodnih kapacitet z obstoječimi napravami in na zagotavljanje kvalitetnih proizvodov. Zaradi vse večjega poudarka na higieni živil, se je investitor odločil, da posodobi obstoječo pralnico oblačil z napravami, ki so tehnološko bolj dovršene in higienske sprejemljive. Prav tako bo oprema vplivala na večjo sledljivost in varnost živil.

V obratu predelave je zajeta oprema, ki bo s svojim delovanjem vplivala na izboljšanje tehnoloških postopkov, povečanju kontrole izhodne surovine, povečani varnosti in sledljivosti živil, nižji porabi energije in nižji količini odpadnih surovin. Predvidena oprema bo med drugim vplivala na še večjo konkurenčnost drugim ponudnikom na trgu in na povečanje proizvodnih kapacitet. Del opreme je namenjen izboljšanju higienskega stanja v obratu in manjši porabi vode, del opreme pa je namenjen širitvi ponudbe proizvodov na trgu. Med drugim je investitor tudi tukaj predvidel povečano potrebo po transportnih napravah, zaradi česar je v investicijo vključil še naprave za transport, ki bodo omogočale lažje in hitrejše delo. Poleg vlaganj v opremo, je investitor v okviru investicije izvedel tudi investicijsko vzdrževalna dela v obratu za predelavo mesa. Investicijsko vzdrževalna dela so zajemala zamenjavo dotrajane strehe na hladilnici tega obrata s ciljem menjave ekološko neustrezne kritine in večje energetske učinkovitosti.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si
PRIZIDEK ZA HLAJENJE IN KOMISIONIRANJE OB PROIZVODNO SKLADIŠČNEM OBJEKTU

 

Naziv

Prizidek za hlajenje in komisioniranje ob proizvodno skladiščnem objektu – obratu svežega mesa ter dokup opreme ter prizidek za pakiranje, komisioniranje, hlajenje gotovih izdelkov in sušenje ob proizvodno-skladiščnem objektu ter dokup opreme iz naslova Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

Povzetek

Investitor je na javnem razpisu kandidiral z investicijo, ki je obsegala izgradnjo dveh prizidkov z pakiranje, komisioniranje in hlajenje, zaradi odprave ozkega grla. Prav tako zajema rekonstrukcijo in tehnološke posodobitve v obeh obratih in pa povečanje zorilnih kapacitet trajnih proizvodov. Z investicijo želi investitor, poleg nove tehnologije, ki je ekološko bolj sprejemljiva zaradi varčnejše porabe in je uporabnikom veliko bolj prijazna, zmanjšati  vplive na okolje.

Ozadje za izvedbo aktivnosti:

OBRAT ZA SVEŽE MESO
Zaradi potrebe povečanja in tehnološke posodobitve proizvodnje, povpraševanja kupcev po embaliranem in vakuumiranem svežem mestu, po pretežno egaliziranih proizvodih, kodnem označevanju mesa in nudenju večjih količin posamezne vrste mesa, se je investitor odločil preveriti obstoječe proizvodne kapacitete in poiskati ustrezne rešitve. Iz pregleda kapacitet je razvidno, da v obstoječih gabaritih ni možno racionalno rešiti prostorsko stisko pri hlajenju, komisioniranju in odpremi vseh oblik in načinov pakiranega mesa. Zato se je investitor odločil za dozidavo na strani objekta ob obstoječih prostorih za komisioniranje in odpremo.

OBRAT ZA PREDELAVO
Prav tako se je investitor v obratu za predelavo mesa, zaradi potrebe povečanja in tehnološke posodobitve proizvodnje ter vedno večjega povpraševanja kupcev, odločil preveriti obstoječe proizvodne kapacitete in poiskati ustrezne rešitve. Iz pregleda kapacitet je očitno, da v obstoječih gabaritih prav tako ni močno racionalno rešiti prostorsko stisko pri proizvodnji vseh oblik in načinov pakiranja, hlajenja in zorenja. Zaradi tega se je investitor odločil za dozidavo objekta oz. prizidka za pakiranje, komisioniranje, hlajenje in sušenje ob lokaciji sedanje predelave.

Namen:

Gradnja dveh prizidkov za pakiranje, komisioniranje in hlajenje, dokup potrebne opreme ter racionalizacija proizvodnje in širitev  kapacitet.

Opis glavnih aktivnosti:

a) investicija v obratu svežega mesa

Obstoječi prostori ekspedit, odpremna rampa in prostor za komisioniranje so bili združeni v skupni prostor za komisioniranje, za nalaganje na kamione pa so bile v prizidku urejene dvižne rampe z rolo vrati in zunanjimi bočnimi zavesami ali zračnimi zavesami. Prizidek je z obstoječim delom objekta povezan z zidno odprtino. Zaradi pranja večjega števila zabojev smo povečali pralnico, prav tako tudi razsekovalnico zaradi povečanih potreb razsekovanja mesa. V sklopu investicije smo odstranili nekaj sten ter združili in uredili nove prostore za komisioniranje, pripravo embalaže, hlajenje predpakiranih izdelkov in hlajenje gotovih izdelkov. Z namenom racionalizacije investicije smo prestavili proizvodno kuhinjo, zamrzovalnico, pranje vozičkov in skladiščenje čistih vozičkov. Z dokupom opreme smo posodobili proizvodnjo pakiranega mesa in s tem zagotovili obseg in možnosti za povečan obseg klanja ter povečali količine in izboljšali pakiranje. Za zagotavljanje dotoka večjih količin obešenega mesa so bili speljani tiri za transport obešenega mesa tudi na levi strani razsekovalnice, prav tako smo dokupili potrebno opremo z namenom zagotavljanja večjih kapacitet mešanja in mletja mesa in preprečevanja možnosti onesnaženosti proizvodov z metali. Amoniačno hlajenje smo zamenjali z ekološko ustreznejšim glikolskim, zaradi potreb po zagotavljanju čimbolj idealne klime za delo, smo namestili hladilno baterijo z dodatno funkcijo sušenja zraka, prav tako pa smo zamenjali tudi klimat, da bo zagotovljena čim bolj optimalna klima v delavnicah in hodnikih. Zaradi povečanja elektro moči in zastarelosti transformatorjev smo zgradili nov zmogljivejši, varčnejši in ekološko ustreznejši transformator ter uredili kompenzacije.

b) investicija v obratu predelave mesa

Dogradili smo prizidek za pakiranje, komisioniranje, hlajenje gotovih izdelkov in sušenje, ki obsega pritličje in eno nadstropje. V pritličju smo razširili pakirnico, prostor za komisioniranje in hlajenje gotovih izdelkov ter dokupili potrebno opremo. V prvem nadstropju pa smo razširili sušilnice za sušenje mesa vključno s hodniki in prostorom za pranje, dokupili potrebno opremo in povezali obstoječi objekt s prizidkom. Uporaba večjega deleža lesa pri gradnji objekta oz. za leseni strešni konstrukciji ima ugoden vpliv na okolje z vidika trajnostne gradnje. Prav tako bo zamenjava in posodobitev tehnološke opreme z energijsko varčnejšo in z manjšo porabo vode, povzročila ugoden vpliv na okolje.

Načrtovanje aktivnosti oziroma časovna zasnova:

Investitor je z načrtovanjem in izvajanjem naložbe začel v letu 2016 in nadaljeval do dokončanja naložbe v letu 2017.

Cilji

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo doseženi naslednji cilji investicije:

– odprava ozkega grla, ki je hlajenje in komisioniranje v obeh obratih,
– racionalizacija logistike in s tem zmanjšanje transportnih stroškov,
– večja produktivnost,
– racionalizacija in tehnološke izboljšave proizvodnje,
– manjša obremenitev okolja z manjšimi izpusti v okolje.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Naložba po vsebini zajema:

a) investicija v obratu svežega mesa

  • prizidek prostorov za komisioniranje, hlajenje in odpremo,
  • notranjo adaptacijo prostorov razsekovalnice in povezavo s prizidkom,
  • prizidek pralnice za pranje zabojev in posodobitev tehnološke opreme,
  • tehnološko posodobitev kuhanja vampov,
  • tehnološko posodobitev priprave in pakiranja mesa – dokup opreme.

b) investicija v obratu predelave mesa

– izgradnjo objekta – prizidka za pakiranje, komisioniranje in hlajenje v dveh etažah,
– rekonstrukcijo obstoječega objekta in povezavo z prizidkom,
– tehnološko posodobitev objekta – dokup opreme.

Poleg dozidav je investitor izvedel še rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme v obeh obratih. Investitor je pri gradnji in nakupu strojev in opreme izbiral energetsko varčnejše stroje, pri gradnji uporabil les, pri rekonstrukciji poskrbel za energetsko učinkovitost stavb, izbiral opremo, ki pri uporabi varčuje z vodo in v projekt vključil lovilce maščob.. in na ta način zadostil okoljskim prispevkom naložbe ter podnebni spremembam.

Pričakovani rezultati

– večja izkoriščenost proizvodnih kapacitet,
– povečana proizvodnja egaliziranih kosov in pakiranega mesa,
– hitra in zanesljiva odzivnost na povpraševanje po proizvodih,
– večja in konstantna kvaliteta proizvodov in
– večja konkurenčnost podjetja.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si